Tất cả hoạt chất
Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Hagimox 500mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên) Hagimox 500mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)
Pharmox 500mg (100v/10 vỉ/H) Pharmox 500mg (100v/10 vỉ/H)
Bactamox 750mg Imex (14v/2vi/H) Bactamox 750mg Imex (14v/2vi/H)
Bactamox 625mg (12góix1.6g) Bactamox 625mg (12góix1.6g)
Claminat 625mg Claminat 625mg
Claminat 500mg/62,5mg (Hộp 12 gói) Claminat 500mg/62,5mg (Hộp 12 gói)
Fortamox 750mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 7 viên Fortamox 750mg (Amox+Sulbactam)Hộp 2 vỉ x 7 viên
Bactamox 1g Imex (14vien/2vi/Hop) Bactamox 1g Imex (14vien/2vi/Hop)