Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Ospamox 500mg (Amoxicillin) Ospamox 500mg (Amoxicillin)
Gaviscon (24goi/H) Gaviscon (24goi/H)
Lopradium (Loperamid HCL 2 mg)(100v/10 vỉ/H) Lopradium (Loperamid HCL 2 mg)(100v/10 vỉ/H)
Imenoopyl (Piracetam) 800mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên) Imenoopyl (Piracetam) 800mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)
Pharmox 500mg (100v/10 vỉ/H) Pharmox 500mg (100v/10 vỉ/H)
Bactamox 750mg Imex (14v/2vi/H) Bactamox 750mg Imex (14v/2vi/H)
Bactamox 625mg (12góix1.6g) Bactamox 625mg (12góix1.6g)
Bactamox 375 Imex (12gói x 1.2g/H) Bactamox 375 Imex (12gói x 1.2g/H)
Claminat 250mg/62.5mg H/12 gói Claminat 250mg/62.5mg H/12 gói
Claminat 625mg Claminat 625mg