Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Danh sách các thuốc
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
Lyrica 75mg (Pregabalin) Lyrica 75mg (Pregabalin)
Neurontin 300mg 100v Neurontin 300mg 100v
Pivalone 1% 10ml Xịt Pivalone 1% 10ml Xịt
Lipitor 20mg (Atorvas) Lipitor 20mg (Atorvas)
Lipitor 10mg (30v/3 vỉ/H) Lipitor 10mg (30v/3 vỉ/H)
Viagra 50mg (4v/H) Viagra 50mg (4v/H)
Medrol-4mg (Methylpredni) Medrol-4mg (Methylpredni)
Zitromax 500mg (3v/H) Zitromax 500mg (3v/H)
Unasyn 375mg (8v/H) Unasyn 375mg (8v/H)